knjigovodstvene usluge

paketi usluga

Knjigovodstvene usluge

Knjiženje poslovne dokumentacije u skladu sa:

✓   Zakonom o računovodstvu, MSFI, Pravilnikom za mikro i druga pravna lica

✓   Zakonom o porezu na dohodak građana

✓   Ostalim zakonima, uredbama, pravilnicima i propisima koji regulišu Računovodstvo 

✓  Vođenje analitičkih evidencija: registar OS, amortizacija na godišnjem nivou, kupci, dobavljači

✓  Evidencija kredita i lizinga – uzimanje, otplata glavnice na rate, troškovi kamata.

✓  Knjiženje dinarskih i deviznih izvoda (platni promet)

knjigovodstvena agencija

Knjigovodstvo

✓  Obračun zarada

✓  Obračun poreza na dodatu vrednost, izrada i podnošenje POPDV poreske prijave

✓  Obračun poreza na dobit preduzeća

✓  Obračun poreza na zakup pokretne i nepokretne imovine

✓  Vođenje poreskih evidencija

✓  Komunikacija sa nadležnim poreskim institucijama

✓  Završni finansijski izveštaji: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans itd.

  • Revizija godišnjih obračuna od strane licenciranih revizora (opciono-posebno se ugovara)

✓Izrada izveštaja  Transferne cene

  • Poreske konsultacije i savetovanja
  • Zatvaranje – brisanje iz registra APR-a i poreske uprave

Koristimo licencirani softver

Programi koji su na raspolaganju-izboru našim klijentima:
  1. Inter Data Agencija- NOTES
  2. -AspectITSoft doo – PANTHEON – Datalab
  3. -Logik poslovna rešenja d.o.o-LOGIK